Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Výzkumné úkoly 2016-2019

Institut pro kriminologii a sociální prevenciVýzkumné úkoly řešené v rámci Střednědobého plánu výzkumné činnosti IKSP na období 2016-2019

1. Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti
Odpovědný řešitel: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Termín řešení: 2015-2019
(Výzkum realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR (veřejná zakázka) pod č. VF20152016040)
Výzkum byl zařazen do výzkumného plánu na základě úspěšně získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu. Zaměří se na komplexní identifikaci recidivních či desistentních faktorů, zjištění jejich významu v rámci probace a na možnosti uplatnění těchto poznatků do praxe. První fáze výzkumu bude probíhat v souladu s veřejnou zakázkou v letech 2015-2016, získané poznatky budou následně využity pro hlubší zkoumání možností i podmínek vedoucích ke zvýšení účinnosti probačního dohledu.

2. Příčiny a podmínky primární trestní recidivy mladistvých
Odpovědný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum se zaměří na problémy limitující účinnost uplatňování zákona o soudnictví nad mládeží (zákon č. 218/2003 Sb.), který stanoví, že již první provinění mladistvého pachatele má být impulsem k uplatnění opatření, které účinně přispějí (mimo jiné) k tomu, aby se mladý člověk nadále páchání protiprávních činů zdržel. Nízký věk pachatele při první registrované trestné činnosti je obecně považován za silný prediktor následné kriminální kariéry. Proto se výzkum zaměří na analýzu konkrétních důvodů následného prvního selhání (první recidivy) u mladistvých, vůči kterým byla na základě zákona 218/2003 Sb. aplikována opatření či postupy včetně uplatnění restorativních přístupů.

3. Zprávy probačních úředníků jako podklad pro efektivní ukládání alternativních trestů
Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Rozum
Termín řešení: 2018-2019
Snížení rizika recidivy je strategickým cílem, o jehož splnění Probační a mediační služba dlouhodobě usiluje vlastní odbornou činností. Tento cíl se snaží Probační a mediační služba naplnit mimo jiné i prostřednictvím součinnosti se soudem při ukládání alternativních trestů (zejména trestu OPP a TDV). Tato činnost, která ústí ve vypracování zprávy pro soud, totiž směřuje ke zjištění důležitých okolností pro uložení tohoto trestu nebo povinnosti, tj. aktuálních bytových a sociálních poměrů pachatele a dalších okolností, které mají na případné uložení alternativního trestu podstatný vliv. Šetření probačních úředníků může vést k lepší vykonatelnosti trestů a k menšímu počtu přeměn na náhradní trest, snížení recidivy. Cílem výzkumu je tyto skutečnosti ověřit.

4. Zaměstnání jako faktor desistance
Odpovědný řešitel: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Termín řešení: 2015-2017
Jedná se o evaluační výzkum, který proběhne v letech 2015-2016 ve spolupráci s PMS a Rubikon centrem. Je zaměřen na pachatele trestné činnosti, kteří se zúčastnili projektu organizace Rubikon centrum, v jehož rámci Rubikon poskytuje služby pracovního i dluhového poradenství, stejně jako zprostředkování zaměstnání lidem se záznamem v rejstříku trestů. Konkrétně bude zkoumána role pracovního uplatnění v jejich dalším (ne)páchání trestné činnosti, včetně popisu charakteristik pachatelů v souladu s kriminologickými poznatky a teoriemi o vývoji kriminální kariéry a vlivu významných životních událostí na její ukončení.

5. Rodinné skupinové konference
Odpovědný řešitel: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
Termín řešení: 2018-2019
Rodinné skupinové konference představují jednu z technik restorativní justice, kterou lze uplatnit (zejména) při řešení trestné činnosti dětí a mládeže. Probační a mediační služba připravila v rámci projektu „Na správnou cestu“ program, který na základě vytvořené metodiky čerpající ze zahraničních zkušeností ověřuje využití rodinných konferencí v našem justičním systému (na několika vybraných střediscích služby). Výzkum ověří účinnost tohoto programu, a to jak z hlediska následné recidivy pachatelů, tak uspokojení potřeb účastníků konferencí.

6. Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému (EMS) v ČR
Odpovědná řešitelka: JUDr. Simona Diblíková
Termín řešení: 2018-2019
Výzkum bude zaměřen na využití jeho kapacity, nastavení spolupráce zainteresovaných subjektů atd. a fungování v období po spuštění (první výsledky fungování systému, jeho silné a slabé stránky). Cílem je vyhodnotit proces spuštění EMS v ČR, identifikovat slabá místa EMS, navrhnout opatření k jejich odstranění a posoudit možnosti dalšího smysluplného rozšiřování využití EMS v ČR. Předpokladem řešení výzkumu je, že EMS bude skutečně zaveden a spuštěn, a to nejpozději v r. 2017.

7. Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace
Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Rozum
Termín řešení: 2015-2016
(Výzkum realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR (veřejná zakázka) pod č. VF20152016043)
Výzkum byl zařazen do výzkumného plánu na základě úspěšně získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR v roce 2015 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu. Mezi základní kritéria hodnocení účinnosti jednotlivých trestních sankcí patří recidiva. Znamená to, že informace o případné další trestné činnosti je významným měřítkem úspěchu či selhání jednotlivých intervencí justičního systému. V České republice neexistuje jednotně nastavený systém sledování a vyhodnocování recidivy odsouzených osob a data o recidivě tudíž nedávají dokonalý obraz o tomto fenoménu u nás. Výzkum bude analyzovat dosavadní stav sledování recidivy u nás, vyhodnotí současný stav sledování recidivy a navrhne nový systém, který by umožňoval systematicky a dlouhodobě sledovat data o recidivě.

8. Zpracovávání každoročního analytického přehledu vývoje registrované kriminality
Odpovědná řešitelka: JUDr. Simona Diblíková
Termín řešení: 2016-2019
Přehled vychází z policejních, justičních a vězeňských statistik a je doplněn o analýzu vybraných druhů a oblastí kriminality. Předmětem výzkumu bude vždy stav kriminality v roce předchozím a porovnání s delšími (cca desetiletými) časovými řadami statistických údajů rezortních statistik Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva vnitra ČR (konkrétně Policie ČR). Základem každoroční analýzy bude zhodnocení stavu a změn v úrovni kriminality v ČR obecně, změn struktury a intenzity kriminality včetně změn teritoriálních, pohybů stavu a skladby známých pachatelů. Součástí sledování a analýzy bude i problematika obětí trestné činnosti.

9. Příprava a zpracování dat pro European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
Odpovědná řešitelka: JUDr. Simona Diblíková
Termín řešení: 2016-2019
Tato činnost probíhá celoevropsky v gesci EU. Při přípravě zprávy jsou shromažďována a shrnuta data o kriminalitě, justici, policii a dalších oblastech za evropské státy vždy v pětiletých cyklech. Sběr dat pro nadcházející cyklus proběhne v roce 2016 a následovat bude jejich zpracování, kompletace, verifikace, analýza a komentáře atd. IKSP plní roli národního korespondenta.

10. Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích
Odpovědná řešitelka: Mgr. Lucie Háková
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum bude zaměřen na zobrazování kriminality a jejího trestání v televizním zpravodajství se zvláštním důrazem na mediální obraz alternativních trestů a na děti a mladistvé jako specifickou skupinu aktérů (pachatelů i obětí trestné činnosti). Vzhledem k tomu, že většina laické veřejnosti získává informace o kriminalitě, její regulaci a jejím sankcionování právě z masových médií, může analýza prezentace kriminality a jejího trestání v médiích přispět k relevantnímu vysvětlení dynamiky a příčin obav z kriminality, punitivního naladění ve společnosti, laického přístupu k trestání a k trestní politice a může také pomoci interpretovat míru důvěry veřejnosti v systém trestní justice.

11. Kriminologická analýza hate crime
Odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Holas
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum se primárně zaměří na sociálně – psychologické profilování pachatelů této kriminality, neboť výzkumů takto zaměřených je v ČR minimum. Vyplyne skladba trestných činů a jejich druhovost (především násilné versus „propagační“ trestné činy); typologie pachatelů; jejich osobnostní a sociální profil. Na základě toho je možné zvažovat různé preventivní a reedukační strategie. Výzkum lze začlenit do širšího kontextu možných souvislostí s radikalizací postojů a názorů části společnosti, např. v souvislosti s migrací apod.

12. Identifikace a posouzení druhů a trendů kriminality páchané prostřednictvím Internetu (cyber crime), případně dalších sociálních sítí
Odpovědný řešitel: Mgr. Jiří Vlach
Termín řešení: 2017-2019
Formy kriminality, páchané s využitím Internetu, případně sociálních sítí, nejsou dosud z kriminologického hlediska u nás soustavně sledovány a dostatečně popsány. Cílem výzkumu proto je popsat zjistitelný stav a formy trestné činnosti páchané prostřednictvím Internetu a ověřit hypotézu o přesunu části kriminality do virtuálního prostoru.

13. Možnosti měření sekundární drogové kriminality
Odpovědná řešitelka: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.
Termín řešení: 2017-2019
(Výzkum realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR (veřejná soutěž) pod č. VI20172019053) Jedná se o výzkum kriminality páchané v důsledku užívání omamných a psychotropních látek. Výzkum bude zaměřen na získání podrobných informací o souvislostech užívání drog s kriminalitou a na identifikaci charakteristik trestné činnosti pachatelů, na základě čehož budou doporučeny postupy a metody, jak lze míru sekundární drogové kriminality odhadovat přesněji než dosud. Primární drogovou kriminalitu lze identifikovat podle uvedených skutkových podstat, rozsah kriminality sekundární je nicméně velmi nejasný. Výzkum tohoto komplikovaného vztahu a identifikace charakteristických vzorců pro různé druhy uživatelů napomůže formulaci efektivnějších opatření nejen v oblasti trestní politiky ale i prevence, čímž přispěje k úspoře společenských nákladů.

14. Organizovaný zločin na území České republiky
Odpovědný řešitel: PhDr. Miroslav Scheinost
Termín řešení: 2016-2017
Jde o kontinuální každoroční sledování změn v pojetí organizovaného zločinu v České republice, které pravidelně probíhá formou expertních šetření. Předpokládá se rovněž zkoumání změn v základních charakteristikách skupin, zaměření jejich činností a sledování rizikových faktorů s možným zaměřením na vlivy migrace, projevy korupce, násilí, obchodování s lidmi a následná formulace návrhů opatření.

15. Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období
Odpovědná řešitelka: JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.
Termín řešení: 2016-2019
Jedná se o periodicky opakovaný výzkum, jehož primárním cílem je zjištění míry primární viktimizace obyvatel sledovanými trestnými činy a získání komplementárního zdroje informací o rozsahu kriminality v České republice včetně její latentní části. Sekundárním cílem je získání podrobnějších informací souvisejících s prožitou viktimizací (např. oznámení resp. Důvody neoznámení incidentu policii, obavy ze sekundární viktimizace) jakož i dalších názorů a postojů obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality (strach z kriminality, hodnocení práce orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů vystupujících v rámci trestního řízení).

16. Zacházení s uživateli drog ve vězení
Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum je zaměřen na programy zacházení, určené pro uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích, a to konkrétně terapeutické programy specializovaných oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek (SpO) a specializovaných oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického (SpOOL). Hlavním cílem výzkumu je zmapovat uvedené programy zacházení a posoudit jejich účinnost z hlediska možných účinků na míru následné (tj. po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody) kriminální recidivy a na kriminogenní postoje jejich absolventů.

17. Kriminální historie a recidiva pachatelů závažných deliktů - recidiva nebezpečných pachatelů
Odpovědná řešitelka: PhDr. Šárka Blatníková
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum bude zaměřen na kriminální historii pachatelů závažných trestných činů (zločinů zvlášť závažných a ostatních) a jejich recidivy, obecné i druhové, jakož i speciální. Jedním z cílů bude i ověření možnosti využití predikčního instrumentu na základě sebraných empirických dat u velkého souboru (cca 700 osob) a také získání nových kriminologických poznatků o kriminální historii pachatelů závažných trestných činů v ČR.

18. Ochranné léčení a zabezpečovací detence jako nástroje ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli
Odpovědná řešitelka: PhDr. Šárka Blatníková
Termín řešení: 2017-2019
(Výzkum realizován s podporou z Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR (veřejná soutěž) pod č. VI20172019087)
Výzkum je zaměřen na systém evidence využívání institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence, jež jsou ukládány zejména nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti. Výzkum má přinést zejména návrh dosud chybějícího standardizovaného postupu při sběru a vykazování dat o aplikaci těchto institutů v ČR, a to na základě analýzy stávajícího systému. Vytvořený postup umožní účinnější využívání obou institutů, což může přispět k ochraně obyvatel před závažnou trestnou činností.
Blatníková, Š. - Zeman, P.: Metodika sběru a vykazování dat o ukládání a výkonu institutů ochranného léčení a zabezpečovací detence. Praha 2019. Certifikována Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 4. 12.2019, č.j. MSP-116/2019-OAPO-SP_I/24. - Přehled (pdf)

19. Senioři – oběti i pachatelé trestné činnosti
Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc.
Termín řešení: 2016-2019
Výzkum bude zaměřen na osoby v důchodovém věku, které se staly oběťmi či pachateli trestné činnosti s cílem zjištění příčin kriminality této věkové skupiny, resp. kriminality proti ní. U tohoto úkolu je možná návaznost na úkoly vyplývající z usnesení vlády ČR č. 218/2015, ukládající mj. provést výzkum o důvodech exekucí vůči seniorům a realizovat výzkum o seniorském abúzu.