Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Kriminologie

Institut pro kriminologii a sociální prevenciKriminologie

Kriminologie je věda o kriminalitě, o jejích pachatelích a obětech a o její kontrole. Termín samotný je odvozen od latinského výrazu „crimen“ (zločin) a řeckého „logos“ (ve smyslu učení). Jako samostatný vědní obor se kriminologie konstituovala ve druhé polovině 19. století. Příznačný je pro ni výrazně multidisciplinární a empirický charakter. Za svůj základní úkol kriminologové považují získávání reálných poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech, stejně jako o efektivitě různých opatření sloužících k jejímu omezování. Bez kriminologických výzkumů se moderní a racionálně rozvíjená trestní či kriminální politika neobejde.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je jediným kriminologickým pracovištěm svého druhu v České republice. Výzkumy s kriminologickou či příbuznou tematikou jsou ale často uskutečňovány na vysokých školách humanitního zaměření. Kriminologie samotná je přednášena především na právnických fakultách v rámci trestního práva, a také na Policejní akademii, kde je zřízena samostatná katedra kriminologie v ČR.

V roce 2012 byla založena Česká kriminologická společnost (ČKS), která pravidelně pořádá výroční konferenci Kriminologické dny a vydává vlastní odborný časopis Česká kriminologie.

 

Základní kriminologická literatura v českém a slovenském jazyce

Následující seznam představuje výběr základní odborné literatury v oblasti kriminologie a kriminologického výzkumu, vydané v českém nebo slovenském jazyce. Jsou do něj zařazeny i některé tituly z ediční řady IKSP STUDIE. Jejich plná verze, stejně jako u ostatních titulů z edice IKSP, je k dispozici volně ke stažení v sekci Publikační činnost.

BECCARIA, C. O zločinech a trestech. Praha: J. Otto, 1893.
BLATNÍKOVÁ, Š. Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-109-7
CEJP, M. Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-108-0
CEJP, M. Kriminologický výzkum. Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-743-6
ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN: 978-80-262-0582-1
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. Praha: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-461-9
DIANIŠKA, G., STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, M. a kol. Kriminológia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-620-0
GŘIVNA,T., SCHEINOST,M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie (4. aktualizované vydání). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3
HOLAS, J., VEČERKA, K. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: IKSP 2013. ISBN 978-80-7338-137-0
HOLCR, K. Kriminologie. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-27-1
HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-446-6
HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: Slon, 2001. ISBN 80-85850-68-0
INCIARDI, J. A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-30-9
KAISER, G. Kriminologie. Praha: C.H.Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8
KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-022-6
LUBELCOVÁ, G. Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. Bratislava: VEDA, 2009. ISBN 978-80-224-1051-9
MAREŠOVÁ, A. Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. Praha: IKSP, 2011. ISBN 978-80-7338-110-3
MATOUŠEK, O., MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence: Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0127-4
MORAVCOVÁ, E., PODANÁ, Z., BURIÁNEK, J. Delikvence mládeže - trendy a souvislosti. Praha: Triton, 2015. ISBN: 978–80–7387–860–3
MOULISOVÁ, M., ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Armex Publishing, 2004. ISBN 80-86795-05-5
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2
MUSIL, J. Kriminalistika. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-362-0
SCHEINOST, M. a kol. Kriminalita očima kriminologů. Praha: IKSP, 2010. ISBN 978-80-7338-096-0
ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. Probace a mediace. Praha: Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-757-2
TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-746-7
VÁLKOVÁ, H., KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky (3. vydání). Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-732-3
ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, 2000. ISBN 80-7251-047-9
ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: Policejní akademie ČR, 2002. ISBN 80-7251-103-3
ZEHR, H. Úvod do restorativní justice. Praha: SPJ, 2003
ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2
ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-312-4