Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Uživatelé výsledků

Institut pro kriminologii a sociální prevenciUživatelé výsledků

Institut svou odbornou činností poskytuje příslušným státním institucím a dalším uživatelům poznatky zejména z oblasti kriminologie, trestního práva a trestní politiky, a na jejich základě doporučuje koncepční, legislativní, organizační či jiná žádoucí opatření pro tyto oblasti. Poznatková báze, vytvářená IKSP, je poskytována jak státním orgánům a institucím, tak akademické obci pro výuku kriminologie a příbuzných oborů zejména na vysokých školách. Uživateli výsledků odborné činnosti IKSP jsou především organizace a instituce resortu spravedlnosti (Ministerstvo spravedlnosti ČR, soudy a státní zastupitelství, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, Justiční akademie a další), dále resort vnitra, útvary Policie ČR, Policejní akademie ČR, meziresortní orgány, zejména Republikový výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím orgány státní správy a samosprávy na krajské a obecní úrovni, podílející se na realizaci Strategie prevence kriminality, další poradní a pracovní orgány vlády, jakož i resorty školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí. Výsledky výzkumů jsou k dispozici Parlamentu ČR a Úřadu vlády ČR.

Institut spolupracuje s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi na přípravě budoucích pracovníků orgánů systému trestní justice či jiných odborných pracovníků v oblasti kontroly kriminality a ostatních sociálně patologických jevů, a podílí se též na jejich následném profesním vzdělávání.

Hlavní výsledky své výzkumné činnosti vydává Institut ve vlastní edici v podobě odborných monografií pracovníků IKSP, jež jsou poskytovány relevantním státním orgánům a institucím, odborným a akademickým knihovnám. Edice Institutu je kromě toho k dispozici ve full-textové podobě na stránkách IKSP www.kriminologie.cz, kde je volně dostupná všem zájemcům z řad nejširší veřejnosti. Výzkumné poznatky pracovníků IKSP jsou též publikovány v odborných periodikách (Česká kriminologie, Trestněprávní revue, Kriminalistika, Trestní právo, Státní zastupitelství, Bezpečnostní teorie a praxe aj.) a v dalších odborných publikacích.