Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Zaměření

Institut pro kriminologii a sociální prevenciZaměření IKSP

Hlavním cílem činnosti Institutu je přispívat výzkumnou, teoretickou, analytickou, publikační a další činností k tvorbě kvalitní legislativy, a k formulování trestní a sankční politiky, zaměřené na účinnější kontrolu kriminality. K naplnění tohoto cíle IKSP především prostřednictvím kriminologických a příbuzných metod a postupů uskutečňuje
a) výzkumy, studijní a analytickou činnost v oblasti kriminologie, trestního práva, viktimologie a penologie;
b) výzkumy v oblasti trestní a bezpečnostní politiky, účinnosti trestní legislativy, kontroly zločinnosti prostředky represe a prevence, projevů a příčin kriminality a souvisejících sociálně patologických jevů.

V rámci své výzkumné a další odborné činnosti Institut spolupracuje s orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, zejména s organizacemi a institucemi působícími v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. Za účelem výměny a sdílení poznatků udržuje pracovní styky s pracovišti obdobného zaměření, včetně zahraničních a mezinárodních. Podílí se na odborných akcích, pořádaných domácími, zahraničními i mezinárodními organizacemi, institucemi a odbornými společnostmi, které se týkají oblasti jeho působnosti. Pracovníci IKSP působí v odborných a pracovních orgánech, jejichž úkoly jsou v souladu se zaměřením Institutu. Od zřízení Republikového výboru pro prevenci kriminality v roce 1993 je IKSP jeho členem, plnícím roli expertního a výzkumného pracoviště.
Pro potřeby seznamování veřejnosti s poznatky, doporučeními a závěry, které vycházejí z jeho odborné činnosti, vyvíjí Institut vlastní ediční a publikační činnost a spolupracuje se vzdělávacími institucemi.
Odborná činnost Institutu je realizována na základě střednědobých plánů výzkumné činnosti, které vycházejí zejména z vládních, resortních či meziresortních koncepčních dokumentů v oblasti trestní politiky a vnitřní bezpečnosti (Strategie prevence kriminality, Koncepce vězeňství, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, Národní strategie protidrogové politiky apod.), a z podnětů od hlavních uživatelů výzkumných poznatků IKSP.